O projekcie

do pobrania:  "Instrukcja Użytkownika e-Zator" w formacie pdf

Dostępne nowe technologie, a także upowszechnienie Internetu jako podstawowego środka komunikacji w XXI wieku stwarza nam, obywatelom szereg możliwości, których sprawne wykorzystanie prowadzi do zaspokojenia naszych codziennych potrzeb związanych z załatwianiem spraw urzędowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, przedsiębiorców, a także turystów nas odwiedzającychBurmistrz Zatora z Urzędem Miejskim w Zatorze opracował i złożył dokumentację konkursową o dofinansowanie projektu. W efekcie wysokich ocen przedstawionej aplikacji, decyzją Komisji Oceny Projektu w roku 2010 została podpisana z Małopolskim Urzędem Marszałkowskim umowa o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu eZatorBudowa Społeczeństwa Informacyjnego w Gminie Zatorw ramach Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Celem głównym przedsięwzięcia jest wdrożenie w zatorskim magistracie oraz udostępnienie mieszkańcom Gminy, urzędnikom, a także turystom i przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Gminy Zator innowacyjnego narzędzia jakim jest Zintegrowany System Informatycznego Zarządzania Gminą.

Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do wielu udogodnień. Wśród wielu elementów funkcjonowania nowo powstałego systemu należy wymienić te, które będą mieć największy wpływ na funkcjonowanie gminy. to:

  • Szeroki dostęp do usług publicznych, świadczonych przez Urząd Miejski w Zatorze drogą elektroniczną dla mieszkańców Gminy Zator oraz przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na tym obszarze,

  • Udostępnienie dla szerokiego grona zainteresowanych stron, podmiotów, organizacji, czy innych instytucji licznych informacjibaz danych i rejestrów, pozostających obecnie w gestii Urzędu Miejskiego w Zatorze oraz w ograniczonym zakresie udostępnianych poza instytucją,

  • Podniesienie jakości usług publicznych, świadczonych przez Gminę Zator,

  • Zwiększenie komfortu oraz skrócenie czasu obsługi interesantów, zgłaszających się do Urzędu Miejskiego w Zatorze.

  • Zwiększenie efektywności w zakresie zarządzania gminąjej majątkiem, budżetem, bieżącymi sprawami i problemami samorządu,

  • Zwiększenie stopnia wykorzystywania technologii informatycznych przez mieszkańców regionu,

  • Poprawę warunków rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy,

  • Kreowanie społeczeństwa informacyjnego, poprzez zwiększenie zakresu usług informatycznych świadczonych przez Internet.

Projekt realizowany jest w okresie od października 2010 do grudnia 2011 roku. Jego efekty będą odczuwalne i korzystne dla mieszkańców od początku 2012 roku. Pod koniec 2011 roku zostanie wydana broszura informacyjna, która pomoże mieszkańcom, turystom, przedsiębiorcom i wszystkim zainteresowanym stronom, sprawnie korzystać z udostępnionych przez Urząd Miejski w Zatorze e-usług.