Nowe e-Usługi w Gminie

 

eZatorbudowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zator to projekt współfinansowany środkami Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wprowadzający e-Usługi Gminie Zator.

 

Koncepcja e-Urzędu rozumiana jest, jako ogół działań i środków związanych
z
elektroniczną komunikacją między urzędem a obywatelem. Gdy przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, okazuje się, że pociąga ono za sobą bardzo szeroki wachlarz działań i obejmuje cały szereg spraw o charakterze organizacyjnym, prawnym oraz czysto informatycznym.

W momencie, kiedy informacje przetwarzane dotychczas tylko wewnątrz organizacji jaką jest Urząd zostają udostępnione na zewnątrz, zachodzi potrzeba zmiany organizacji pracy, a także wprowadzenia spójnego systemu informatycznego, który poradzi sobie z takim wyzwaniem. System taki musi obsługiwać wszystkie podstawowe obszary działalności urzędu, począwszy od księgowości budżetowej, poprzez systemy ewidencyjne, a kończąc na obsłudze podatków i opłat lokalnych

Kolejnym krokiem determinującym wprowadzenie e-urzędu jest konieczność zastosowania systemu obiegu dokumentów obsługującego jednolite repozytorium wszystkich dokumentów generowanych także poprzez systemy dziedzinowe. System zarządzania dokumentami będzie również odpowiedzialny za integrację z zewnętrznymi platformami usług publicznych, takimi jak ePUAP czy Wrota Małopolski. Dopiero mając tak przygotowanąbazę(tzw. back office), możemy zacząć wprowadzanie w życie tego, co zobaczą na zewnątrz petenci urzędu (tzw. front office). Koncepcja e-urzędu wdrażana w Urzędzie Miejskim w Zatorze obejmuje trzy obszary działań:

  • dostęp do informacji publicznej - danych strukturalnych przechowywanych wewnątrz urzędutu można zapoznać się z takimi informacjami, jak m.in. dane budżetowe, ewidencja działalności gospodarczej czy też dotyczącymi mienia gminy,

  • przeglądanie informacji spersonalizowanej wymagającej uwierzytelnieniatu będą się pojawiały informacje, które nie informacją publiczną, ale ważne z punktu widzenia poszczególnych mieszkańców gminy, będą to dane na temat relacji finansowych obywatela z urzędem w zakresie podatków (kwoty wymiaru podatku, raty, globalne kwoty zaległości) czy też szersza informacja o stanie spraw i złożonych/odebranych dokumentach,

  • wymiana informacji między urzędem a mieszkańcem, dostęp do formularzy i dokumentów elektronicznychumożliwia to pobieranie dokumentów w postaci elektronicznej do skrzynki podawczej urzędu orazw drugą stronęudzielanie odpowiedzi i wysyłkę dokumentów do skrzynek umieszczonych na platformach elektronicznych usług publicznych.

Obecnie projekt wkracza w ostateczną fazę wdrażania, trwają końcowe szkolenia i parametryzacja systemu. Od stycznia 2012 roku za pośrednictwem portalu eUrząd zostaną udostępnione wszystkim petentom wspomniane powyżej e-usługi. Zostanie również rozpowszechniony specjalny informator dla mieszkańców i klientów urzędu, który będzie stanowił instrukcję użytkownika usług publicznych.

W ramach promocji i realizacji projektu uruchomiona została również strona internetowa http://www.e.zator.pl, która zawiera informacje projekcie eZatorbudowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zator.